Waterberging, beekherstel en Natte Natuurparel Heeze-Leende

Enkele jaren geleden is Waterschap De Dommel gestart met de voorbereiding van de herinrichting van het beekdal van de Kleine Dommel. Het dal van de Kleine Dommel tussen Geldrop en Heeze wordt ingericht als waterbergingsgebied. Woonwijken in Geldrop lopen daardoor veel minder risico op overstroming.

Als de geplande kades zijn aangelegd, kan in dit bergingsgebied bij extreme en langdurige regenval veel meer water dan nu worden geborgen. In totaal maximaal 1,5 miljoen m3. Het dal van de Kleine Dommel heeft van nature een ‘badkuip'-vorm en is daarom erg geschikt voor waterberging. De beek treedt bij hoogwater nu ook buiten zijn oevers.

Behalve het voorkomen van wateroverlast wordt ook gewerkt aan de Kleine Dommel zelf en de natuurgebieden eromheen. De beek en het beekdal worden natuurlijker door nieuwe meanders te graven en op enkele plaatsen de brede loop te versmallen. Een mooier landschap met een natuurlijke beek. Het waterschap werkt hiervoor samen met Brabants Landschap en Staatsbosbeheer.

Verder treft Waterschap De Dommel maatregelen om het grondwaterpeil lokaal te laten stijgen en het (regen)water langer in natuurgebieden te houden. Zo krijgt zeldzame natuur, die door verdroging is aangetast, weer een kans.

Kragten heeft het ontwerp nader uitgewerkt in detaillistische bestekstekeningen. De verdere voorbereiding bestond uit het uitvoeren van onderzoeken, het verzorgen van vergunningen, het opstellen van het RAW-bestek.

Project:
Waterberging, beekherstel en Natte Natuurparel Heeze-Leende
Locatie:
Heeze-Leende
Klant:
Waterschap De Dommel
Terug naar projecten