Waterkwaliteitsplan Heusden

De waterkwaliteit in het stedelijk gebied staat onder druk. Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met langere perioden van hitte. Dit heeft ook effect op de waterkwaliteit om ons heen. Zo zien we steeds vaker bordjes met ‘Pas op, Blauwalg’. En dit terwijl we de vijvers en waterlopen zo belangrijk vinden voor onze beleving en ontspanning in onze toch al zo drukke stedelijke omgeving.

Wat beïnvloedt de waterkwaliteit nu het meest? Riooloverstortingen, ongezuiverde lozingen, inlaatwater, honden- of eendenpoep, ingewaaid blad, afspoelingen vanuit landbouwgebieden kunnen allemaal bronnen van verontreiniging zijn. Maar welke bron zorgt nu voor de meeste vervuiling? Een vraag waar niet zomaar antwoord op gegeven kan worden; hiervoor moeten verschillende stappen worden doorlopen. Voor de gemeente Heusden hebben we hiervoor de eerste stap doorlopen.

De gemeente Heusden streeft naar een integraal watersysteem waarin landelijk en stedelijk water met elkaar verbonden zijn en een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving. De gemeente richt zich op het verbeteren van de (oppervlakte)waterkwaliteit. Hiervoor wil ze de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen inzichtelijk hebben.

Om een eerste stap te zetten is Kragten met behulp van het ‘denkstappenmodel’ voor de gemeente op zoek gegaan naar de mogelijke knelpunten binnen de verschillende watersystemen en of deze knelpunten worden veroorzaakt door de aanwezigheid van een overstort. Samenwerking, gebiedskennis en maatwerk zijn de sleutelwoorden om stappen te kunnen maken. Samen met de kennis van de gemeente en het waterschap Aa en Maas bepaalden we in het veld de ambities en knelpunten, waarbij we tevens hebben gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen. Het geeft een goed beeld wat de vervuiling als gevolg van de overstorten betreft. De eerste stap is gezet en er zijn vervolgstappen nodig om de overige knelpunten in beeld te brengen, waaronder een aquatische ecologische systeemanalyse.

Water is de bron van ons bestaan. Dit belang onderstreept gemeente Heusden met het werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Samen werken we aan een fijne en gezonde leefomgeving.

Project:
Waterkwaliteitsplan Heusden
Locatie:
Heusden
Klant:
Gemeente Heusden
Terug naar projecten