Wolderwijd natuurontwikkeling en waterkwaliteit

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Kragten de integrale planvorming begeleid voor de ontwikkeling van een uniek nieuw natuurgebied in het Wolderwijd.


Het Wolderwijd is een groot open meer tussen Zeewolde en Harderwijk dat deel uitmaakt van de Veluwerandmeren, een beschermd Natura 2000-gebied. Het Wolderwijd is relatief ondiep en door de harde wind op deze open vlakte wordt het sediment op de bodem van het meer steeds omgewoeld. Hierdoor kan de waterkwaliteit en de gewenste natuur zich niet optimaal ontwikkelen. In opdracht van Rijkswaterstaat hebben we een KRW-maatregel (‘luwte zone en ondiepe zone Wolderwijd’) uitgewerkt die deze aspecten moet verbeteren.
Hiervoor hebben we binnen het Wolderwijd een gebied van circa 17 hectare aangewezen waarbinnen deze maatregel wordt gerealiseerd, met een zo minimaal mogelijke impact op de vele belangen in dit gebied. Het hele project wordt volgens de principes van ‘building with nature’ aangelegd. Er mogen enkel natuurlijke materialen worden toegepast en dus geen materialen als stortsteen of metalen damwandconstructies.
In de basis bestaat het ontwerp uit een zandlichaam dat wordt gebouwd met materiaal dat binnen het plangebied wordt gewonnen. Duurzaam hergebruik van gebiedseigen materiaal dus. Om te voorkomen dat dit nieuwe eiland door de kracht van het water (zoals stroming en golven) weer afbrokkelt, wordt deze voorzien van een opsluitconstructie van natuurlijk materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van legakkers. Maar ook door de ontwikkeling van vegetatie zoals riet, zeggen en biezen. Achter dit eiland ontstaat dan een luwtezone met een betere waterkwaliteit. Hier wordt tevens dood hout aangebracht, zodat jonge vissen meer beschutting hebben en er een optimaal ecologisch leefgebied kan ontstaan.
Kragten heeft voor dit project de integrale planvoorbereiding begeleid. Nadat we het ontwerp hebben opgesteld, hebben we de verschillende conditionerende onderzoeken (waterbodem, ecologie, hydraulica, morfologie, geotechniek, archeologie et cetera) uitgevoerd, de vergunningen aangevraagd en de aanbestedingsdocumenten opgesteld. Naar verwachting zal de aanleg begin 2022 beginnen, waarna de natuur zich hier verder kan ontwikkelen tot een uniek leefgebied met volop schuil-, paai- en opgroeimogelijkheden voor vissen en macrofauna.

Project:
Wolderwijd natuurontwikkeling en waterkwaliteit
Locatie:
Zeewolde en Harderwijk
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten